Các chỉ số sức mạnh của 1 trang web trong SEO

Ngày đăng: 17/08/2020
Bài viết này trình bày những yếu tố cấu thành nên chỉ số sức mạnh của 1 trang web (webpage không phải website) để làm cơ sở trong việc nghiên cứu từ khóa cho các Chiến dịch SEO.

Bài viết này trình bày những yếu tố cấu thành nên chỉ số sức mạnh của 1 trang web (webpage không phải website) để làm cơ sở trong việc nghiên cứu từ khóa cho các Chiến dịch SEO.
Sức mạnh của 1 trang bao gồm các yếu tố sau:
1. Số lượng liên kết ngoại đến site (hệ số 1).
2. Số lượng liên kết ngoại đến trang (hệ số 3).
3. Tỷ lệ liên kết sâu của site (hệ số 2).
4. PR của trang (hệ số 1).
5. Thứ hạng Alexa VN của site (hệ số 1).
6. Số lượng liên kết từ tên miền .edu .gov đến site (hệ số 1).
7. Số lượng liên kết được DMOZ liệt kê (hệ số 2).
8. Số lượng liên kết được Yahoo! Dir liệt kê (hệ số 2).
9. Số lượng liên kết được Wikipedia (tiếng Việt) liệt kê (hệ số 1).

=> % Chỉ số sức mạnh trang = (1*1 + 2*3 + 3*2 + 4*1 + 5*1+ 6*1 + 7*2 + 8*2 + 9*1) / 14

1. Số lượng liên kết ngoại đến site

Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Số lượng liên kết ngoại đến site * 100) / Số lượng liên kết ngoại lớn nhất đến site
Theo khảo sát hiện tại của Brandinfo thì site:vi.wikipedia.org có số lượng liên kết ngoại lớn nhất (503,000 liên kết).
(**) Cách tính số lượng liên kết ngoại: linkdomain:domain.com -site:domain.com (kết quả từ yahoo).

##2. Số lượng liên kết ngoại đến trangHệ số: x3
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Số lượng liên kết ngoại đến site * 100) / Số lượng liên kết ngoại lớn nhất đến site
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì trang http://vietnamnet.vn/blogviet/ có số lượng liên kết ngoại lớn nhất (3,380 liên kết).
(**) Cách tính số lượng liên kết ngoại: link:http://domain.com/page.html -link:http://www.domain.com -link:http:domain.com (kết quả từ yahoo).

3. Tỷ lệ liên kết sâu của site
Hệ số: x2
Đơn vị tính: %
Cách tính: tỷ lệ liên kết sâu

4. PR của trang
Dùng add-on Search Status cho Firefox để kiểm tra PR.
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: unranked = 0%; PR 1 = 10%; PR 2 = 20%; …; PR 10 = 100%

5. Alexa VN
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = 100% – (thứ hạng Alexa VN của site cần tính * 100) / 100,000

6. Số lượng liên kết ngoại từ tên miền .edu .gov
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (((Số lượng liên kết ngoại từ tên miền .edu * 100) / Số lượng liên kết ngoại lớn nhất từ tên miền .edu) + ((Số lượng liên kết ngoại từ tên miền .gov * 100) / Số lượng liên kết ngoại lớn nhất từ tên miền .edu)) / 2
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì site http://www.hcmut.edu.vn có số lượng liên kết ngoại lớn nhất từ domain .edu (100 liên kết) .gov (14 liên kết).
(**) Xem thêm về cách tính số lượng liên kết đến domain .edu .gov

7. Số lượng liên kết được DMOZ liệt kê
Hệ số: x2
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Số lượng liên kết được DMOZ liệt kê * 100) / Số lượng liên kết được DMOZ lớn nhất
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì site vi.wikipedia.org có số lượng liên kết được DMOZ liệt kê lớn nhất (18 liên kết).
(**) Xem thêm về cách tính số lượng liên kết từ DMOZ

8. Số lượng liên kết được Yahoo! Dir liệt kê
Hệ số: x2
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Số lượng liên kết Yahoo! Dir liệt kê * 100) / Số lượng liên kết được Yahoo! Dir liệt kê lớn nhất
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì site DMOZ có số lượng liên kết ngoại lớn nhất từ Yahoo! Dir (117 liên kết).
(**) Xem thêm về cách tính số lượng liên kết từ Yahoo! Dir

9. Số lượng liên kết được Wikipedia (tiếng Việt) liệt kê
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Số lượng liên kết được Wikipedia (tiếng Việt) liệt kê * 100) / Số lượng liên kết được Wikipedia (tiếng Việt) liệt kê lớn nhất
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì site DMOZ có số lượng liên kết ngoại lớn nhất từ Wi

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Website
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Thông tin Thương hiệu
Tại Hà Nội

69 B1, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 08.3456.8179 
Email: contact@brandinfo.biz
Tại Hải Dương
121 Đặng Quốc Chinh - P. Lê Thanh Nghị - TP . Hải Dương.
Điện thoại 02203.862345 - Hotline : 09836.21121
Email: contact@brandinfo.biz